# 82 அழகிய கார்த்திகை தீபங்களாடும் - தேவ ராகம்

படம்: தேவ ராகம்
இசை: கீரவாணி
பாடியவர்: சித்ரா


பெ: அழகிய கார்த்திகை தீபங்களாடும்
நம்தன நம்தன நம்தன நம் நம்
கன்னியர் கண்களில் வாழ்த்துக்கள் பாடும்
நம்தன நம்தன நம்தன நம் நம்
இந்த மங்கையர் கொலுசுகள் மங்கல மேளம்
தநநந நநநந தநநம்
சுப ராகங்கள் கேட்கையில் விடியும் ஜாமம்
தநநந நநநந தநநம்
இனி புதிய உறவில் இதயம் முழுதும் மகிழும்
தநநம் தநநம் நம் நம் நம் நம்
தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
பெ&பெ.குழு: தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
: ஆ..
பெ&பெ.குழு: தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
: நிஸ நிஸ கஸ மத பம நிப கம பா
பெ&பெ.குழு: தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
...

பெ: வரலக்‌ஷ்மி கோலம் வரைகின்ற நேரம்
கண்களின் ஓரம் கரை போடும் ஈரம்
சந்நிதி கண்டு.. சந்தனம் கொண்டு
குங்கும தேவியை அலங்கரித்தோம்
விண் கொண்ட மீன்களின் ஒளி வாங்கி
தரையில் நடந்தோம் அகல் தாங்கி
கிண்கிணி நாதம்.. புண்ணிய கீதம்
அவள் கால் சலங்கைகள் தேவ கானங்கள்
கலகலகலவெனச் சிரித்திடு தேவி
பெ&பெ.குழு: தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
...

பெ: ஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆ..
ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆ
ஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆ..
ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆ
ஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆ..
ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆ
ஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆ..
...

பெ: கல் மண்டபங்களில் சந்தனாபிஷேகம்
களி மண் விளக்கிலே கனகாபிஷேகம்
கைகளில் ஆடும் தீபங்கள் போல
கண்களில் நூறு கனவாடும்
கன்னியின் ஆசைகள் பல கோடி
கவிதை தந்தோம் சுரம் பாடி
...
பெ: தேவியின் கண்ணில் என்னுயிர் கண்டேன்
என் சிந்தை முழுதும் சந்தக் கவிதைகள்
சிலுசிலுசிலுவென சிலிர்க்குது தேகம்
பெ&பெ.குழு: தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்

பெ: அழகிய கார்த்திகை தீபங்களாடும்
நம்தன நம்தன நம்தன நம் நம்
கன்னியர் கண்களில் வாழ்த்துக்கள் பாடும்
நம்தன நம்தன நம்தன நம் நம்
இந்த மங்கையர் கொலுசுகள் மங்கல மேளம்
தநநந நநநந தநநம்
சுப ராகங்கள் கேட்கையில் விடியும் ஜாமம்
தநநந நநநந தநநம்
இனி புதிய உறவில் இதயம் முழுதும் மகிழும்
தநநம் தநநம் நம் நம் நம் நம்
பெ&பெ.குழு: தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
: ஆ..
பெ&பெ.குழு: தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
: நிஸ நிஸ கஸ மத பம நிப கம பா
பெ&பெ.குழு: தம் தநநநம் தநாநந தம் தநநநம்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment