#275 உன்னை எதிர்பார்த்தேன் - வனஜா கிரிஜா

படம்: வனஜா கிரிஜா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், ஸ்வர்ணலதா & குழுவினர்பெ: ஓ ஓ ஓஓ.. ஓ ஓ ஓ.. ஓ ஓ ஓஓஓ..
...
பெ: உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
பெ: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
பெ: இன்னும் வரக் காணேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
பெ: தன்னந்தனியானேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
பெ: மன்னவா மன்னவா மன்னவா
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்..
பெ: என் மன்றத்தின் தென்றலாய் இங்கு வா
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்..
பெ: வெண்ணிலவிலே.. ஓ ஓ ஓ ஓ..
உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
பெ: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
...

பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்.. ம்ம்ம்ம்.. ம் ம்..
ம்ம்ம் ம்.. ம்ம்ம்ம்..
...

பெ: தேரோடும் வீதி தேவன் உந்தன்..
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்..
பெ: தேரோடக் கண்டவுடன் துள்ளுமே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்..
பெ: பூவாடும் சோலை மன்னன் உந்தன்..
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்..
பெ: தோள் மீது ஆட இன்பம் கொள்ளுமே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்..
பெ: பொய்கையெல்லாம் உன்னையெண்ணிக் கண்மயங்கி நின்றதென்னவோ
காதல் மணிமண்டபங்கள் உன் நினைவைத் தந்ததென்னவோ
மன்னவா மன்னவா இங்கு வா
பெ.குழு: ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம் ம்..
பெ: வெண்ணிலவிலே.. ஓ ஓ ஓ ஓ..

பெ: உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
பெ: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
...

பெ.குழு: ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்.. ம்ம்ம்..
...
: வேய்ங்குழல் போலே கானம் ஒன்று..
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்..
: காற்றோடு வந்ததென்ன நங்கையே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்..
: ஓசையின் வழியே உள்ளம் செல்ல
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்..
: உன் தோற்றம் கண்டதென்ன மங்கையே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்..
: வான்மதியின் வெள்ளியலை வீசும் ஒளி உந்தன் கண்ணிலே
தேவதைகள் கொண்டு தரும் வானமுதம் உந்தன் சொல்லிலே
தென்றலே தென்றலே இங்கு வா
பெ.குழு: ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம் ம்..
: வெண்ணிலவிலே.. ஓ ஓ ஓ ஓ..

: உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
: இன்னும் வரக் காணேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
: தன்னந்தனியானேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
: முல்லையே முல்லையே முல்லையே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்..
: நீ இல்லையேல் இன்பமே இல்லையே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்..
: வெண்ணிலவிலே.. ஓ ஓ ஓ ஓ..
உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
...

#274 முன்னம் செய்த தவம் - வனஜா கிரிஜா

படம்: வனஜா கிரிஜா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், எஸ்.ஜானகி & குழுவினர்பெ.குழு: ஓ.. ஓஓஓ.. ஓ.. ஓஓஓ ஓஓஓ ஓஓஓஓ.. ஓஓஓஓ ஓஓஓஓ..
ஓஹோ.. அந்தக் காமன் வாழ்த்தொலிகள் கேட்பீரோ
ஓஹோ.. இன்ப நாதச் சங்கொலிகள் ஏற்பீரோ
பெ: முன்னம் செய்த தவம் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்தது
தெய்வம் நேரில் வந்து அன்பில் உறவு தந்து இணைத்தது
: எங்கோ வளர்ந்ததே
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம்..
பெ: இங்கே கலந்ததே
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம்..
: எங்கோ வளர்ந்ததே
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம்..
பெ: இங்கே கலந்ததே
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம்..
: முன்னம் செய்த தவம் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்தது
...

: பூவின் மீது தென்றல் வந்து மோதுதே
பெ.குழு: ம்ம்ம்ம் ம்ம்..
: மோக ராகம் நெஞ்சில் வந்து பாடுதே
பெ.குழு: ம்ம்ம்ம் ம்ம்..
பெ: இதுதானே இறைவன் வகுத்த பாதையே
உனைத்தானே சரணம் புகுந்த பாவையே
: இயல் இசைப் பெண்ணாக வந்தாய்
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
: எனை தினம் கொண்டாட வந்தாய்
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
பெ: இளங்கனி உன் மார்பில் சேர
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
பெ: வளம் இனி நம்மோடு வாழ்க
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
: அலமேலு மங்கை.. நலங்காணும் நங்கை
உனையாளும் தேவன் அருகிலே

: முன்னம் செய்த தவம் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்தது
பெ: ஆ.. ஆஹா ஆஆஆ.. ஆஹா.. ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ..
: ஆ..
...
பெ.குழு: தொம்ததொம் தொம்.. தொம்ததொம் தொம்..
தொம்ததொம் தொம்.. தொம்ததொம் தொம்..
...
பெ.குழு: ம் ம்ம்ம்ம்ம்..
...
பெ.குழு: ம் ம்ம்ம்ம்ம்..
...

பெ: காலகாலம் கண்கள் காணாக் காட்சியில்
பெ.குழு: ம்ம்ம்ம் ம்ம்..
பெ: காதல் தேவன் வந்தான் இங்கே சாட்சியில்
பெ.குழு: ம்ம்ம்ம் ம்ம்..
: மண்ணில் வானம் பந்தல் போலத் தோணுதே
விண்ணின் மீன்கள் கண்கள் சிமிட்டிக் காணுதே
பெ: எங்கும் எங்கும் ஓங்கார நாதம்
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
பெ: வந்து வந்து நல்லாசி கூறும்
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
: பொங்கும் பொங்கும் இன்பங்கள் எங்கும்
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
: தங்கும் தங்கும் அன்பென்னும் செல்வம்
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
பெ: நலம் சூழ வந்த திருமேனி மங்கை
குலம் வாழ இனிதாய் வளர்கவே

பெ: முன்னம் செய்த தவம் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்தது
: ஆ.. ஆ.. தெய்வம் நேரில் வந்து அன்பில் உறவு தந்து இணைத்தது
பெ: ஆ.. ஆ.. எங்கோ வளர்ந்ததே
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம்..
: இங்கே கலந்ததே
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம்..
பெ: எங்கோ வளர்ந்ததே
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம்..
: இங்கே கலந்ததே
பெ.குழு: ம்ம் ம்ம்..
பெ: முன்னம் செய்த தவம் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்தது
: ஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆ..
பெ.குழு: ஓஹோ.. அந்தக் காமன் வாழ்த்தொலிகள் கேட்பீரோ
...

#273 ஒத்தயில நின்னதென்ன - வனஜா கிரிஜா

படம்: வனஜா கிரிஜா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: சித்ராஒத்தயில நின்னதென்ன என் மன்னவனே மன்னவனே
ம்கும்கும்..ம்..
ஒத்தயில நின்னதென்ன என் மன்னவனே மன்னவனே
சுத்தி நின்ன சுத்தம் எல்லாம் இப்போ எட்டி நின்னு பாப்பதென்ன
உங்க வழித்துணைக்கு நானும் வரவா
உங்க வாய்த்துணைக்குப் பேச்சுத் தரவா
இந்தக் கன்னிப் பொண்ணு காதில் கொஞ்சம் சொல்லிப் போடுங்க
ஒத்தயில நின்னதென்hahன என் மன்னவனே மன்னவனே
சுத்தி நின்ன சுத்தம் எல்லாம் இப்போ எட்டி நின்னு பாப்பதென்ன
...

சாலையில ஆடுது சாமி வச்ச பூமரம்
உம் பேரத்தான் பாடுது அம்மன் கோயில் கோபுரம்
வானம் பார்த்து நிக்காமலே வளர்ந்த பயிரு யாராலய்யா
வாய்க்கா நீரு வத்தாமலே ஓடி வருது உன்னாலய்யா
இங்கு எல்லாமே நீதானய்யா.. நீ இல்லாம ஊரேதய்யா
ஒத்தயில நின்னதென்hahன என் மன்னவனே மன்னவனே
சுத்தி நின்ன சுத்தம் எல்லாம் இப்போ எட்டி நின்னு பாப்பதென்ன
...

ஏறெடுத்து பார்த்துட்டா ஏவல் செய்ய ஆள் வரும்
கண்ணசைச்சுக் காட்டிட்டா கையக் கட்டி ஊர் வரும்
உங்க பக்கம் நானும் வர என்ன தவம் செஞ்சேனய்யா
ஒட்டுறவா நானிருப்பேன்.. இட்ட பணி செய்வேனய்யா
உந்தன் துணையாக நானில்லையா.. இனி தனியாக நீயில்லைய்யா

ஒத்தயில நின்னதென்னhah என் மன்னவனே மன்னவனே
சுத்தி நின்ன சுத்தம் எல்லாம் இப்போ எட்டி நின்னு பாப்பதென்ன
உங்க வழித்துணைக்கு நானும் வரவா
உங்க வாய்த்துணைக்குப் பேச்சுத் தரவா
இந்தக் கன்னிப் பொண்ணு காதில் கொஞ்சம் சொல்லிப் போடுங்க
ஒத்தயில நின்னதென்ன என் மன்னவனே மன்னவனே
சுத்தி நின்ன சுத்தம் எல்லாம் இப்போ எட்டி நின்னு பாப்பதென்ன
...

#272 திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும் - வனஜா கிரிஜா

படம்: வனஜா கிரிஜா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: அருண்மொழிதிருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
உன் வரவால் என் நலம் ஓங்க வேண்டும்
திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
உன் வரவால் என் நலன் ஓங்க வேண்டும்
திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
ஆஆஆ ஆ.. ஆஆஆ ஆஆஆ ஆ..
...

ஒரு துன்பம் நெருங்காமல் ஓட
வரும் இன்பம் நற்செல்வங்கள் கூட
ஒரு துன்பம் நெருங்காமல் ஓட
வரும் இன்பம் நற்செல்வங்கள் கூட

திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
உன் வரவால் என் நலன் ஓங்க வேண்டும்
திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
கம தநிஸ நிதம தநிஸ
...