# 83 சிட்டுக்குருவி வெட்கப்படுது - சின்ன வீடு

படம்: சின்ன வீடு
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி

பெ: தரதத் தத்தத்
&பெ: தத்தத்
தரதத் தத்தத்
&பெ: தத்தத்
தரதத் தரதத் தரதத்தா
: தரதத் தத்தத்
பெ: தரதத் தத்தத்
&பெ: தத்தத்
தரதத்
&பெ: தத்தத்
தரதத் தரதத் தரதத்தா
: தத்தத் தத்தத்
பெ: தரதத்
&பெ: தத்தத் தத்தத்
பெ: தரதத்
&பெ: தத்தத் தத்தத்
தரதத் தரதத் தரதத் தரதத் தரதத் தரதா
...

பெ: சிட்டுக்குருவி வெட்கப்படுது.. பெட்டைக்குருவி கற்றுத் தருது
தொட்டுப் பழகப் பழக சொர்க்கம் வருது
கட்டித் தழுவத் தழுவக் கட்டில் சுடுது
அந்தப்புரமே வரமே தருமே
முத்திரை ஒத்தடம் இட்டதும் நித்திரை வருமே
: சிட்டுக்குருவி வெட்கப்படுது.. பெட்டைக்குருவி கற்றுத் தருது
தொட்டுப் பழகப் பழக சொர்க்கம் வருது
கட்டித் தழுவத் தழுவக் கட்டில் சுடுது
அந்தப்புரமே வரமே தருமே
முத்திரை ஒத்தடம் இட்டதும் நித்திரை வருமே
பெ: சிட்டுக்குருவி வெட்கப்படுது
: பெட்டைக்குருவி கற்றுத் தருது
...

பெ: தத்தை தத்தித் தழுவும்.. தோளைத் தொத்தித் தழுவும்
மெத்தை யுத்தம் நிகழும்.. ம்ம் ம்ம்..
: நித்தம் இன்பத் தருணம் இன்பம் கொட்டித் தரணும்
என்றும் சரணம் சரணம்
பெ: இந்தக் கட்டில் கிளிதான் கட்டுப்படுமே.. விட்டுத்தருமே.. அடடா..
: மச்சக் குருவி முத்தம் தருதே.. உச்சந்தலையில் பித்தம் வருதே
பெ: முத்தச் சுவடு சிந்தும் உதடு.. சுற்றுப் பயணம் எங்கும் வருமே
: பட்டுச் சிறகுப் பறவை பருவச் சுமையைப் பெறுமே

பெ: சிட்டுக்குருவி வெட்கப்படுது.. பெட்டைக்குருவி கற்றுத் தருது
: தொட்டுப் பழகப் பழக சொர்க்கம் வருது
கட்டித் தழுவத் தழுவக் கட்டில் சுடுது
பெ: அந்தப்புரமே வரமே தருமே
முத்திரை ஒத்தடம் இட்டதும் நித்திரை வருமே
: சிட்டுக்குருவி வெட்கப்படுது
பெ: பெட்டைக்குருவி கற்றுத் தருது
...

: நித்தம் எச்சில் இரவு.. இன்பம் மட்டும் வரவு
முத்தம் மொத்தச் செலவு
பெ: மொட்டுக் கட்டும் அழகு.. மெட்டுக் கட்டும் பொழுது
கிட்டத் தொட்டுப் பழகு
: ஆஹா.. கள்ளக் கனியே.. அள்ளச் சுகமே
வெட்கப் பறவை விட்டுத் தருமோ
பெ: மன்னன் மகிழும் தெப்பக் குளமும்
செப்புக் குடமும் இவளே
: அங்கம் முழுதும் தங்கப் புதையல்
மெத்தைக் கடலில் முத்துக் குளியல்
பெ: பட்டுச் சிறகுப் பறவை பருவச் சுமையைப் பெறுமே

: சிட்டுக்குருவி வெட்கப்படுது.. பெட்டைக்குருவி கற்றுத் தருது
தொட்டுப் பழகப் பழக சொர்க்கம் வருது
கட்டித் தழுவத் தழுவக் கட்டில் சுடுது
அந்தப்புரமே வரமே தருமே
முத்திரை ஒத்தடம் இட்டதும் நித்திரை வருமே
பெ: சிட்டுக்குருவி வெட்கப்படுது.. பெட்டைக்குருவி கற்றுத் தருது
தொட்டுப் பழகப் பழக சொர்க்கம் வருது
கட்டித் தழுவத் தழுவக் கட்டில் சுடுது
அந்தப்புரமே வரமே தருமே
முத்திரை ஒத்தடம் இட்டதும் நித்திரை வருமே

: சிட்டுக்குருவி
பெ: சிட்டுக்குருவி
: வெட்கப்படுது
பெ: வெட்கப்படுது
: பெட்டைக்குருவி
பெ: பெட்டைக்குருவி
: கற்றுத் தருது
பெ: கற்றுத் தருது
: தத்தத் தர
பெ: தத்தத் தர
: தத்தத் தர
பெ: தத்தத் தர
: தத்தத் தர
பெ: தத்தத் தர
: தத்தத் தர
பெ: தத்தத் தரதா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment