#124 மகராஜனோடு ராணி வந்து சேரும் - சதி லீலாவதி

படம்: சதி லீலாவதி
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: உன்னி கிருஷ்ணன் & சித்ரா

: மகராஜனோடு ராணி வந்து சேரும் இந்த ராஜ யோகம் காலம்தோறும் வாழும்
பெ: மகராஜனோடு ராணி வந்து சேரும் இந்த ராஜ யோகம் காலந்தோறும் வாழும்
: இது மன்மத சாம்ராஜ்யம்.. புது மங்கல சௌபாக்யம்
ஒருபோதும் குறையாது.. தினம் கூடும் கூடும் ஆனந்தம்
மகராஜனோடு ராணி வந்து சேரும் இந்த ராஜ யோகம் காலம்தோறும் வாழும்
...

பெ: கங்கைக்கொரு வங்கக்கடல் போல் வந்தான்.. அவன் வந்தான்
மங்கைக்கொரு இன்பக்கனா தந்தான்.. அவன் தந்தான்
: கண்ணில் என்ன வண்ணங்கள்.. சின்னச் சின்ன மின்னல்கள்
கண்ணில் என்ன வண்ணங்கள்.. சின்னச் சின்ன மின்னல்கள்.. ஓர் காதல் பூத்ததோ
பெ: பக்கத் துணை வாய்க்காமல் பெண் வாடினாளோ
: பக்கம் வந்து கை சேர பண் பாடினாளோ
பெ: ஒரு ராகம்.. ஒரு தாளம்.. இணைகூடும்போது கானம்தான்

பெ: ராஜனோடு ராணி வந்து சேரும்
: இந்த ராஜ யோகம் காலம்தோறும் வாழும்
இது மன்மத சாம்ராஜ்யம்.. புது மங்கல சௌபாக்யம்
ஒருபோதும் குறையாது.. தினம் கூடும் கூடும் ஆனந்தம்
ராஜனோடு ராணி வந்து சேரும்.. இந்த ராஜ யோகம் காலம்தோறும் வாழும்
...

: மன்னன் தொட தன்னைத் தந்தாள் பூம்பாவை.. பூம்பாவை
என்னென்னவோ நெஞ்சில் கொண்டாள் பேராசை.. பேராசை
பெ: சந்திக்கின்ற சந்தர்ப்பம்.. சின்னப் பெண்ணின் விண்ணப்பம்
சந்திக்கின்ற சந்தர்ப்பம்.. சின்னப் பெண்ணின் விண்ணப்பம்.. நீ கேட்க வேண்டுமோ
: இலக்கணம் பார்க்காது ஓர் பாடல் கூற
பெ: இடைவெளி தோன்றாது ஓர் ஜோடி சேர
: என்ன வேகம்.. என்ன தாகம்.. ஒரு காவல் தாண்டக் கூடுமோ

: ராஜனோடு ராணி வந்து சேரும்.. இந்த ராஜ யோகம் காலம்தோறும் வாழும்
பெ: இது மன்மத சாம்ராஜ்யம்.. புது மங்கல சௌபாக்யம்
ஒருபோதும் குறையாது.. தினம் கூடும் கூடும் ஆனந்தம்
&பெ: ராஜனோடு ராணி வந்து சேரும்.. இந்த ராஜ யோகம் காலந்தோறும் வாழும்
மகராஜனோடு ராணி வந்து சேரும் இந்த ராஜ யோகம் காலந்தோறும் வாழும்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment