#25 தில் தில் தில் தில் மனதில் - மெல்லத் திறந்தது கதவு

படம்: மெல்லத் திறந்தது கதவு
இசை: இளையராஜா & எம்.எஸ்.விஸ்வநாதான்
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & பி.சுசீலா

: தில் தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்..
லவ் லவ் லவ்..
...
: தில் தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்
ஆஹா.. தில் தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்
பெ: ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்
ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்
: ஆடல் பாடல் கூடல்
பெ: ஆ.. தில் தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்
...

பெ: வளர்ந்த நாள் முதல் கார்குழலும் அழைக்குதே உனைப் பூச்சூட
: மயக்கமேனடி பூங்குயிலே.. தவிக்கிறேனடி நான் கூட
பெ: விளக்கு வைத்தால் துடித்திருப்பேன்.. படுக்கையில் நான் புரண்டிருப்பேன்
: கைகள் படாத இடந்தான் இப்போது
ஆசை விடாத சுகந்தான் அப்போது
பெ: ஏக்கம் ஏதோ கேட்கும்

: ம்.. தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் தல் தல் காதல்
பெ: ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்
ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்
: ஆடல் பாடல் கூடல்
பெ: ஆ.. தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் தல் தல் காதல்
...

: மழைக்கு ஏங்கிய மாந்தளிரே.. உனக்கு நான் சிறு தூறல்தான்
பெ: வியர்த்து வாடிய மெய் சிலிர்க்க.. உனக்கு நான் மலைச்சாரல்தான்
: அடுத்த கட்டம் நடப்பதெப்போ.. எனக்கு உன்னைக் கொடுப்பதெப்போ
பெ: மாலையிடாமல் வசந்தம் வராது
வேளை வராமல் பெண் உன்னைத் தொடாது
: போதும் போதும் ஊடல்

பெ: ஆ.. தில் தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்
: ஆஹா.. தில் தில் தில் தில் மனதில்.. ஒரு தல் தல் தல் தல் காதல்
பெ: ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்
: ஜில் ஜில் இள நெஞ்சில் ஜல் ஜல் ஒரு ஊஞ்சல்
பெ: ஆடல் பாடல் கூடல்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment