# 96 வெள்ளி நிலா பதுமை - அமுத கானம்

படம்: அமுத கானம்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: ரமேஷ் & வாணி ஜெயராம்


பெ: ஆ.. ஆஆ ஆஆஆ.. ஆஆஆ..
ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ..
ம்ஹும்ஹும்..
: ம்ஹும்ஹும்ஹும்..
பெ: ம்ஹும்ஹும்..
: ம்ஹும்ஹும்ஹும்..
பெ: ம்ஹும்..
: ம்ம்..
பெ: ம்ஹும்..
: லாலா..
பெ: ஆ.. ஆ.. ஆ.. ஆ.. லால லால லால லாலா..
: வெள்ளி நிலா பதுமை.. காதல் பள்ளியிலே இளமை
வெள்ளி நிலா பதுமை.. காதல் பள்ளியிலே இளமை
இது பூமேடையோ.. இசை நான் பாடவோ
மலைத் தேன் மழையோ.. மதுவோ
வெள்ளி நிலா பதுமை.. காதல் பள்ளியிலே இளமை
...

பெ: நான் சூடும் சந்தன மல்லிகையோ
நான் சூடும் சந்தன மல்லிகையோ
பூமேனி மன்மதன் பூபாளமோ
: தாமரைப் பூவில் ஊர்வலமே
பெ: ஆஆஆ..
: தாமரைப் பூவில் ஊர்வலமே
பெ: ஆஆஆஆஆ..
: அமுத கானமே
பெ: ஆஹாஹா..
: இதழோடு பாடவோ
பெ: ஆஹாஹா..
ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆ ஆஆ..
: என் திருவிழாவில் தேரில் ஆடும் கிளியே

பெ: வெள்ளி நிலா பதுமை.. காதல் பள்ளியிலே இளமை
இது பூமேடையோ.. இசை நான் பாடவோ
மலைத் தேன் மழையோ.. மதுவோ
வெள்ளி நிலா பதுமை
...

பெ: கண்டாலே கொண்டாடும் தேவதை நான்
கண்டாலே கொண்டாடும் தேவதை நான்
கண்ணாலே சுக ராகம் நான் பாடவா
: ஆடையில் மூடிய தேன் நிலவே
பெ: ஆஆஆ..
: ஆடையில் மூடிய தேன் நிலவே
பெ: ஆஆஆ..
: அணைத்துப் பேசவோ
பெ: ஆஹாஹா..
: நான் மடியில் சாயவோ
பெ: ஆஹாஹா..
ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆ ஆஆ..
: நீ கொஞ்சும் வேளை அந்தி மாலை வருமோ

பெ: வெள்ளி நிலா பதுமை.. காதல் பள்ளியிலே இளமை
இது பூமேடையோ.. இசை நான் பாடவோ
மலைத் தேன் மழையோ.. மதுவோ
வெள்ளி நிலா பதுமை.. காதல் பள்ளியிலே இளமை
இது பூமேடையோ.. இசை நான் பாடவோ
: லாலலலா.. லலலா.. லாலலாலலலா.. லலலா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment