#164 இள மனது பல கனவு - செல்வி

படம்: செல்வி
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி


: இள மனது.. பல கனவு.. விழிகளிலே வழிகிறதே
பெ: சிறு வயது.. புது உறவு.. அருகினிலே வருகிறதே
: இந்த மனதுக்கும் வயதுக்கும் சுகமென்னவோ
இங்கு புரியட்டும் புரியட்டுமே
பெ: அது இரவுக்கும் பகலுக்கும் பொதுவல்லவோ
இன்று தெரியட்டும் தெரியட்டுமே
: இள மனது.. பல கனவு.. விழிகளிலே வழிகிறதே
பெ: சிறு வயது.. புது உறவு.. அருகினிலே வருகிறதே
...

பெ.குழு: லாலலலா..
லல்லலலா.. லல்லலலா.. லல்லலலா.. லல்லலலா.. லாலலலா..
லல்லலலா.. லல்லலலா.. லல்லலலா.. லல்லலலா..
லலலலலா.. லலலலலா.. லலலலலா.. லலலலலா.. லா..
...

: கொடியிடை நாணத்தில் நெளிகிறதோ
கனிகளின் பாரத்தில் வளைகிறதோ
பெ: மனமொரு மோகத்தில் விழுகிறதோ
மருவிடும் ஆசைகள் வருகிறதோ
: விரல் பட்டு இள மொட்டு விரியட்டுமே
வெட்கம் விலகட்டும் விலகட்டுமே
பெ: இரு கண்ணும் இரு கையும் இள நெஞ்சமும்
அன்பை எழுதட்டும் எழுதட்டுமே
: புது மலரை முதன் முதலாய்த் தொடுவதினால் சுடுகிறதோ
பெ: புது மலரை முதன் முதலாய்த் தொடுவதினால் சுடுகிறதோ

: இள மனது..
பெ: பல கனவு..
: விழிகளிலே..
பெ: வழிகிறதே..
: சிறு வயது..
பெ: புது உறவு..
: அருகினிலே..
பெ: வருகிறதே..
: இந்த மனதுக்கும் வயதுக்கும் சுகமென்னவோ
இங்கு புரியட்டும் புரியட்டுமே
பெ: அது இரவுக்கும் பகலுக்கும் பொதுவல்லவோ
இன்று தெரியட்டும் தெரியட்டுமே
: இள மனது..
பெ: பல கனவு..
: விழிகளிலே..
பெ: வழிகிறதே..
: சிறு வயது..
பெ: புது உறவு..
: அருகினிலே..
பெ: வருகிறதே..
...

பெ.குழு: தந்தனன தந்தனன தந்தனன தந்தனன தானா..
தந்தனன தந்தனன தந்தனன தந்தனன தானா..
தந்தனன தந்தனன தந்தன்னன்னா.. தந்தனன தந்தனன தந்தன்னன்னா..
தந்தனன தந்தனன தந்தன்னன்னா.. தந்தனன தந்தனன தந்தன்னன்னா..
தந்தனனா.. தந்தனனா.. தந்தனனா..
...

பெ: அழகிய வாசல்கள் திறந்திடுமோ
அதிலொரு ஆனந்தம் பிறந்திடுமோ
: தலையணை வேதங்கள் விளங்கிடுமோ
தொடங்கிய ராகங்கள் தொடர்ந்திடுமோ
பெ: இளமைக்குள் விளைகின்ற எழில் வண்ணமே
இங்கு மலரட்டும் மலரட்டுமே
: தனிமைக்குள் எரிகின்ற துயர் வெள்ளமே
இன்று வடியட்டும் வடியட்டுமே
பெ: புது உலகம் அதிசயமாய் விழிகளிலே விரிகிறதோ
: புது உலகம் அதிசயமாய் விழிகளிலே விரிகிறது

பெ: இள மனது.. பல கனவு.. விழிகளிலே வழிகிறதே
: சிறு வயது.. புது உறவு.. அருகினிலே வருகிறதே
பெ: இந்த மனதுக்கும் வயதுக்கும் சுகமென்னவோ
இங்கு புரியட்டும் புரியட்டுமே
: அது இரவுக்கும் பகலுக்கும் பொதுவல்லவோ
இன்று தெரியட்டும் தெரியட்டுமே
பெ: இள மனது..
: பல கனவு..
பெ: விழிகளிலே..
: வழிகிறதே..
பெ: சிறு வயது..
: புது உறவு..
பெ: அருகினிலே..
: வருகிறதே..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment