# 56 ஒரு கிளி உருகுது - ஆனந்தக் கும்மி

படம்: ஆனந்தக் கும்மி
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள்: எஸ்.ஜானகி & எஸ்.பி.ஷைலஜா

பெ1: ஒரு கிளி உருகுது.. உரிமையில் பழகுது.. ஓ மைனா.. மைனா..
பெ2: குறும்புகள் தொடருது.. அரும்புகள் வளருது.. ஓ மைனா.. மைனா..
பெ1: தளிரிது மலரிதுதானா
பெ2: இது ஒரு தொடர்கதைதானா
பெ1: தளிரிது மலரிதுதானா
பெ2: இது ஒரு தொடர்கதைதானா
பெ1: இரு மனம் இணையுது.. இரு கிளி தழுவுது.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
பெ2: இரு மனம் இணையுது.. இரு கிளி தழுவுது.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
பெ1: ஒரு கிளி உருகுது.. உரிமையில் பழகுது.. ஓ மைனா.. மைனா..
பெ2: குறும்புகள் தொடருது.. அரும்புகள் வளருது.. ஓ மைனா.. மைனா..
...

பெ1: குக்கூ.. பெ2: குக்கூ..
பெ1: குகுகூ.. பெ2: குகுகூ..
பெ1: குகுகுக்குகுக் குகுக்கூ குக்கூக்குகூ..
பெ2: கூ..
பெ1: குக்கூ.. பெ2: குக்கூ..
பெ1: குகுகூ.. பெ2: குகுகூ..
பெ1: குகுகுக்குகுக் குகுக்கூ குக்கூக்குகூ..
பெ2: கூ..
பெ1: குகுகுக் குக்கூ.. பெ2: குகுகுக் குக்கூ..
பெ1: குகுகுக் குக்கூ.. பெ2: குகுகுக் குக்கூ..
பெ1&பெ2: குகுகுக்குகு குக்குக்குகுக்கூ..
...

பெ2: நிலவெரியும் இரவுகளில்.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
மணல் வெளியில் சடுகுடுதான்.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
பெ1: கிளிஞ்சல்களே உலையரிசி.. இவளல்லவா இளவரசி
கிளிஞ்சல்களே உலையரிசி.. இவளல்லவா இளவரசி
தேனாடும் பூவெல்லாம் பாய் போடும்
பெ2: ஒரு கிளி மடியினில் ஒரு கிளி உறங்குது.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..

பெ1: ஒரு கிளி உருகுது.. உரிமையில் பழகுது.. ஓ மைனா.. மைனா..
பெ2: குறும்புகள் தொடருது.. அரும்புகள் வளருது.. ஓ மைனா.. மைனா..
பெ1: தளிரிது மலரிதுதானா
பெ2: இது ஒரு தொடர்கதைதானா
பெ1: இரு மனம் இணையுது.. இரு கிளி தழுவுது.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
பெ2: ஒரு கிளி உருகுது.. உரிமையில் பழகுது.. ஓ மைனா.. மைனா..
...

பெ1: இலைகளிலும் கிளைகளிலும்.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
இரு குயில்கள் பெயரெழுதும்.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
பெ2: வயல்வெளியில் பல கனவை விதைக்கிறதே சிறு பறவை
வயல்வெளியில் பல கனவை விதைக்கிறதே சிறு பறவை
நீரோடை எங்கெங்கும் பூவாடை
பெ1: மலர்களின் வெளிகளில் இரு பிறை வளருது.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..

பெ2: ஒரு கிளி உருகுது.. உரிமையில் பழகுது.. ஓ மைனா.. மைனா..
பெ1: குறும்புகள் தொடருது.. அரும்புகள் வளருது.. ஓ மைனா.. மைனா..
பெ2: தளிரிது மலரிதுதானா
பெ1: இது ஒரு தொடர்கதைதானா
பெ2: தளிரிது மலரிதுதானா
பெ1: இது ஒரு தொடர்கதைதானா
பெ2: இரு மனம் இணையுது.. இரு கிளி தழுவுது.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
பெ1: இரு மனம் இணையுது.. இரு கிளி தழுவுது.. ஓ மைனா.. ஓ மைனா..
பெ2: ஒரு கிளி உருகுது.. உரிமையில் பழகுது.. ஓ மைனா.. மைனா..
பெ1: குறும்புகள் தொடருது.. அரும்புகள் வளருது.. ஓ மைனா.. மைனா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment