#182 காதல் ஓவியம் - அலைகள் ஓய்வதில்லை

படம்: அலைகள் ஓய்வதில்லை
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: இளையராஜா & ஜென்சி


ஆ.குழு: ஓம்.. சதமானம் பவதி சதாயுஷ் புருஷ
சதஸ்தேந்த்ரிய ஆயுஷ் வேதேந்திரியே ப்ரதி திஷ்டதி
பெ.குழு: ஓஓ ஓஓ ஓ.. ஓஓ.. ஓஓ ஓஓ ஓ.. ஓஓ.. ஓஓ ஓஓ ஓ..
...
பெ: காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்
தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை நம் ராஜ்ஜியம்
என்றும் ஆனந்தம்.. பேரின்பம்.. தெய்வீகம்
: ஓஹோஓ.. காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்
தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை நம் ராஜ்ஜியம்
என்றும் ஆனந்தம்.. பேரின்பம்.. தெய்வீகம்
பெ: ஓஓ.. காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்
...

பெ.குழு: லல்லால லலலல லா.. லல்லால லலலல லா..
லாலலாலா.. லாலலாலா.. லாலலாலா.. லாலலாலா.. லா..
...

: தேடினேன்.. ஓஓஓ.. என் ஜீவனே
தென்றலிலே மிதந்து வரும் தேன் மலரே
பெ: நீயென் நாயகன்.. காதல் பாடகன்
அன்பில் ஓடி.. இன்பம் கோடி என்றும் காணலாம்

: காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்
பெ: தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை நம் ராஜ்ஜியம்
: என்றும் ஆனந்தம்.. பேரின்பம்.. தெய்வீகம்
பெ: ஓஓ.. காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்
...

பெ.குழு: ராரா.. ரார ராரரா.. ராரா.. ரார ராரரா..
ரரார ரரரர ரா.. ரர ரரரா.. ரர ரரரா..
...

பெ: தாங்குமோ என் தேகமே
மன்மதனின் மலர்க்கணைகள் தோள்களிலே
: மோகம் தீரவே வா என் அருகிலே
உள்ளம் கோயில்.. கண்கள் தீபம்.. பூஜை காணலாம்

பெ: காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்
: தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை நம் ராஜ்ஜியம்
பெ: என்றும் ஆனந்தம்.. பேரின்பம்.. தெய்வீகம்
: ஓஹோஓ..
&பெ: லாலாலாலலா.. லாலாலாலலா..
ம்ஹும்ஹும்ஹும்ஹும்.. ம்ஹும்ஹும்ஹும்ஹும்..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment