#205 பள்ளிக்கூடம் போகாமலே - கடலோரக் கவிதைகள்

படம்: கடலோரக் கவிதைகள்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: இளையராஜா


: ஒரு காலைத் தூக்கித் தவம் செய்யும் வாசா
தாசான தாசா.. சின்னப்பதாஸா.. லேசான லேசா.. பாடமது லேசா
முட்டத்து சின்னப்பதாஸா.. இளவட்டத்து சின்னப்பதாஸா
...
பெ.குழு: ஆ.. ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆ ஆ.. ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆ ஆ..
ஆஆஆஆஆஆ.. ஆஆஆஆஆஆ..
...
: பள்ளிக்கூடம் போகாமலே.. பாடங்களைக் கேட்காமலே
பள்ளிக்கூடம் போகாமலே.. பாடங்களைக் கேட்காமலே
தாஸ் தாஸ்.. சின்னப்பதாஸ் தாஸ்
பாஸ் பாஸ்.. நீ இப்ப பாஸ் பாஸ்
தாஸ் தாஸ்.. சின்னப்பதாஸ் தாஸ்
பாஸ் பாஸ்.. நீ இப்ப பாஸ் பாஸ்
பள்ளிக்கூடம் போகாமலே.. பாடங்களைக் கேட்காமலே
தாஸ் தாஸ்.. சின்னப்பதாஸ் தாஸ்
பாஸ் பாஸ்.. நீ இப்ப பாஸ் பாஸ்
தாஸ் தாஸ்.. சின்னப்பதாஸ் தாஸ்
பாஸ் பாஸ்.. நீ இப்ப பாஸ் பாஸ்
...

பெ.குழு: ஆ.. ஆஆஆஆ.. ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ.. ஆஆஆஆ ஆ..
ஆஆஆஆ ஆஆஆ.. ஆஆஆஆ ஆஆஆ..
...

: கத்திக் கையிலெடுத்துக் கத்திப் பேசி வந்த நீயும்
பெ.குழு: ஆ ஆ ஆ..
: வாயப் பொத்தி மூடிக்கிட்டு சுத்திச் சுத்தி வாரதென்ன
பெ.குழு: ஆ ஆ ஆ..
: கம்பு சிலம்புச் சண்டை போட்டு வந்த நீயும் இப்போ
அன்பால் அடியும் பட்டுக் கட்டுப்பட்ட மாயமென்ன
பெ.குழு: இந்தப் படிப்புக்கொரு பள்ளிக்கூடமெதுக்கு
சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு வெட்டவெளிப் பொட்டலுண்டு
பாஸும் ஃபெயிலுமில்ல இந்த ஒரு பள்ளியிலெ
அள்ளி அளந்து விடு.. சொல்லிச் சொல்லி நீயும் கொடு
: தாஸ் தாஸ்.. சின்னப்பதாஸ் தாஸ்
பாஸ் பாஸ்.. நீ இப்ப பாஸ் பாஸ்
பெ.குழு: லாலல்லல்ல லாலால்லலா.. லாலல்லல்ல லாலால்லலா..
லாலல்லல்ல லாலால்லலா.. லாலல்லல்ல லாலால்லலா..
தாஸ் தாஸ்.. சின்னப்பதாஸ் தாஸ்
பாஸ் பாஸ்.. நீ இப்ப பாஸ் பாஸ்
தாஸ் தாஸ்.. சின்னப்பதாஸ் தாஸ்
பாஸ் பாஸ்.. நீ இப்ப பாஸ் பாஸ்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment